Logotyp - Dom Kultury i Kino Śnieżka

XVIII GALICYJSKIE KONFRONTACJE

KAPEL LUDOWYCH I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH

REGULAMIN

 

MIEJSCE I TERMIN IMPREZY:
Muszla koncertowa na dębickim Rynku
13 maja 2017 r. godz. 10.00

CELE KONFRONTACJI:

- prezentacja i pielęgnacja tradycji ludowej pieśni i muzyki z uwzględnieniem autentycznego repertuaru i sposobów wykonania; istotne jest też zachowanie lokalnej gwary, tradycyjnego ubioru, składu kapeli właściwych dla własnego regionu

- zapoznanie się z wartościami folkloru z różnych rejonów Polski

- popularyzacja dorobku zespołów i ich repertuaru

 

OCENA I NAGRODY:

1. Komisja artystyczna oceniająca zespoły będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

- właściwy dobór repertuaru w tym: śpiewu, muzyki, tańca, ubioru, inscenizacji zwyczajów oraz towarzyszących rekwizytów zgodnych z tradycją ludową własnego regionu

- prezentację instrumentów muzycznych, pochodzących z rodzimej tradycji oraz ocena ich składu, brzmienia i sposobu wykonania

- interpretację utworów ludowych z uwzględnieniem stylu ludowego i czystości lokalnej gwary

- wyraz i walory artystyczne występu

2. Po wnikliwej ocenie występów komisja artystyczna przyzna wyróżniającym się zespołom, solistom i kapelom dyplomy i nagrody pieniężne. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator.

Wszystkie uczestniczące w imprezie zespoły otrzymują pamiątkowy dyplom.

 

DO KONKURSU ZAPRASZAMY:

- zespoły śpiewacze bez towarzyszenia instrumentów muzycznych/czas trwania programu: do 10 minut/

- zespoły śpiewacze z towarzyszeniem instrumentów muzycznych/czas trwania programu: do 10 minut/

- kapele ludowe, których skład winien być  zgodny z tradycjami danego regionu/czas trwania programu: do 10 minut/

- soliści instrumentaliści lub śpiewacy ludowi bez towarzyszenia instrumentalnego/ czas trwania programu: do 10 minut/

Występy przekraczające limit czasowy będą przerywane!!

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

1. Każdy zespół może brać udział w jednej kategorii, za wyjątkiem solistów.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konfrontacjach jest wniesienie opłaty akredytacyjnej w wysokości 15 zł od każdej osoby na konto organizatora:

Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy

32 1240 4807 1111 0000 5535 4448

oraz przesłanie zgłoszenia na załączanej karcie na adres Organizatora

w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2017 r.

3. Koszty przejazdu zespołów pokrywają instytucje delegujące.

4. Organizator zapewnia poczęstunek dla wszystkich uczestników Konfrontacji.

5. Po przesłaniu zgłoszenia i ksero kopii wpłaty akredytacji zespoły otrzymają potwierdzenie udziału w przeglądzie oraz szczegółowy program Konfrontacji telefonicznie, faxem lub na adres e-mail.

6. Zgłoszenie udziału w Konfrontacjach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu oraz wykorzystania materiału

7. Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty poniesione przez uczestników podczas Konfrontacji.

Uczestnicy ubezpieczają się od NW na własny koszt.

 

Zgłoszenia na załączonej karcie należy przesłać na adres:

Dom Kultury „Śnieżka”
39-200 Dębica
ul. E. Bojanowskiego 18
tel./fax. (14) 670 31 67
e-mail: konkursy@mokdebica.pl

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.